Medzinárodný inkubátor pre tvorivé podnikanie v európskych vidieckych oblastiach

Partneri projektu

Concello de Vedra. Mesto Vedra je vidiecke územie, ktoré sa nachádza v provincii A Coruña (Galícia), južne od mesta Santiago de Compostela. Obec s rozlohou 52 km2 je rozdelená do 12 štvrtí a má viac než 5 000 obyvateľov. Oddelenie Rozvoja a Sociokultúrnej propagácie, ktoré je súčasťou organizačnej štruktúry obce, je zodpovedné za podporu a plánovanie iniciatív miestneho rozvoja. Oddelenie má širokú škálu oblastných aktivít, ktoré zahŕňajú napríklad aj školenia v oblasti podnikania a zamestnanosti či rôzne športové a voľnočasové aktivity. Všetky plánované činnosti sa realizujú v štyroch sociokultúrnych centrách a v ôsmich komunitných centrách, ktoré tvoria obecnú sieť. Spomínané oddelenie ponúka širokú škálu možností vzdelávania a trávenia voľného času pre mladých ľudí. Cieľom jeho iniciatív je povzbudiť mladých ľudí vo vidieckych oblastiach, aby sa zapojili do komplexného vzdelávania s cieľom optimalizovať ich občiansku angažovanosť a zjednodušiť ich zapojenie sa do spoločnosti. Hlavným cieľom oddelenia je podpora sociálnej a kultúrnej zapojenosti mladých ľudí, ktorá by im mala pomôcť vyformovať si identitu a podnietiť pocit spolupatričnosti voči komunite, v ktorej žijú.

Adresa: Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, n.º 1
15885 - Vedra (A Coruña)
Telefón: +34 981814612
E-mail: info@concellodevedra.com
Webová stránka: www.concellodevedra.com

YouthNest
YouthNest

Stichting Business Development Friesland – BDF. Centrum pre rozvoj podnikania vo Frieslande (BDF) z Holandska pomáha ľuďom a organizáciám v ich rozvoji. BDF realizuje svoje aktivity z vlastnej iniciatívy a často je oslovený podnikmi, školami, univerzitami či mestskými zastupiteľstvami, aby im pomohol s ich činnosťami. BDF je nadácia a od svojho vzniku skrze svoje poslanie slúži potrebám podpory regionálnej ekonomiky a zamestnanosti. BDF chce aktívne prispievať k riešeniu problémov prostredníctvom podpory podnikania (vzdelávania). BDF za posledných 12 rokov aktívne podporil viac ako 400 spoločností počas rozbehu podnikania. V roku 2010 založil Business Development Friesland inkubátor v meste Leeuwarden (Inkubátor Leeuwarden) s podporou provincie Fryslân, obce Leeuwarden, dvoch univerzít aplikovanej vedy a dvoch odborných škôl. Inkubátor má tri budovy: všeobecný inkubátor, inkubátor zameraný na vodné technológie a tretí je venovaný umelej inteligencii (AI). BDF denne zažíva problémy, úspechy a neúspechy malých podnikov. Je v úzkom kontakte s mikropodnikmi rôznych druhov a pre zlepšenie ich zručností poskytuje mentoring a coaching jeden na jedného. Veľkú pozornosť venuje osobnému rozvoju, rozvoju podnikateľských nápadov a prepojeniu medzi nimi. Zdieľaním vedomostí s kolegami - začínajúcimi podnikateľmi, absolvovaním sedení s úspešnými podnikateľmi a skrze tréningy na špecifické výzvy v podnikaní vie poskytnúť dobré základy pre úspešné založenie podniku. Okrem uľahčovania zdieľania vedomostí, organizovania kurzov a školení, BDF pôsobí ako mentor.

Adresa: Kanselarij - Turfmarkt 11 v Leeuwarden (Holandsko)
Telefón: +31 58 845 8045
E-mail: n.dejager@bdfriesland.nl
Webová stránka: www.bdfriesland.nl 

Comune di Capannori. CdC je okresný orgán pôsobiaci na úrovni NUTS 4 na území s rozlohou približne 150 kilometrov štvorcových a má približne 46 250 obyvateľov. Jeho územie zahŕňa ploché a kopcovité oblasti, ktoré spája dynamika rozvoja miest a vidieka. Poľnohospodárstvo je stále jednou z najdôležitejších hospodárskych činností, ktoré je reprezentované farmami a poľnohospodárskymi podnikmi na výrobu kvalitných vín a olivového oleja. Úrad má 300 zamestnancov a spolupracuje s inštitúciami a organizáciami na národnej, regionálnej a provinčnej úrovni. Poslaním CdC je aktivovať občanov, školy a združenia. Oblasti špecifických odborných znalostí sú: a) územné plánovanie; b) udržateľná nákladná preprava a mobilita ľudí; c) ochrana a valorizácia životného prostredia vrátane kultúrneho, archeologického a umeleckého dedičstva a krajiny; d) hydrogeologická ochrana a valorizácia vodných zdrojov; e) recyklácia a likvidácia odpadu; f) zber a distribúcia vody, riadenie akvakultúry a energetických zdrojov; g) miestny a hospodársky rozvoj; h) sociálna pomoc a služby; i) verejné vzdelávanie a odborné vzdelávanie, školské podporné činnosti súvisiace s kompetenciami obcí; l) kultúrne, turistické, športové a voľnočasové aktivity. CdC v minulých rokoch vyvinulo množstvo projektov a osvedčených postupov týkajúcich sa životného prostredia, aktívneho občianstva a medzikultúrneho dialógu. CdC sa považuje za odborníka v systéme odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky. Oblasť trvalo udržateľného cestovného ruchu spojená s vidieckymi oblasťami je pre úrad čoraz väčším záujmom, ktorý sa snaží podporovať miestnymi investíciami a zlepšovaním odborných zručností.

Adresa: Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (Lu)
Telefón: +39 583 428235
E-mail: a.pensa@comune.capannori.lu.it
Webová stránka: www.comune.capannori.lu.it 

YouthNest
YouthNest

Newry and Mourne Co-op Ltd. Agentúra pre spoluprácu a podnikanie Newry and Morne (NMC) je primárnym poskytovateľom podpory mikropodnikov vo východnom pohraničnom regióne Newry & Mourne v Severnom Írsku, ktorá poskytuje nepretržitú podporu v podnikaní. Jej služby obsahujú poradenstvo pre tých, ktorí majú všeobecný záujem o samostatne zárobkovú činnosť, podporu pri tvorbe podnikateľských plánov až po špecializované poradenstvo pre existujúce podniky v štádiu rastu. Od roku 2001 NMC pomohla 2 380 podnikateľom pri rozvoji podnikania, čo zamestnalo 3 000 ľudí a vygenerovalo obrat vo výške 140 miliónov EUR ročne. Prostredníctvom financovania z EÚ, centrálnej správy a neziskových darcov poskytuje NMC Program Rozvoja Podnikania, programy Co-innovate a Tradelinks financované z programu Interreg, program Inovácia sociálnych podnikov a program Exploring Enterprise, ako aj rôzne sociálno-ekonomické reformy a programy podpory pre mladých (Work 4 U2 a Education 2 Employment). Agentúra predtým spravovala najväčší podnikový úverový fond v krajine a stále má úzke vzťahy s komunitou podnikateľských anjelov. NMC zamestnáva 11 pracovníkov vrátane ekonóma, autorizovaného účtovníka, autorizovaného mestského a regionálneho plánovača, marketingového špecialistu, správcu nehnuteľností, IT špecialistu a dvoch odborníkov na komunitný rozvoj. Jeho výkonný riaditeľ Dr Conor Patterson sedí v rade spoločnosti Enterprise NI a niekoľkých prominentných think-tankov pre podporu podnikania a inovácií.

Adresa: Canal Quay, Newry, Co Down, N. Írsko, BT35 6PH
Telefón: +44 (0) 28302 67011
Mail: info@nmea.net
Webová stránka: www.nmea.net 

Obec Zemplínske Hámre. Obec Zemplínske Hámre sa nachádza vo vidieckej oblasti východného Slovenska. S počtom obyvateľov 1271 je to štvrtá najväčšia obec v okrese Snina. Obec je všeobecne známa najmä svojou polohou a potenciálom cestovného ruchu. Obec je vstupnou bránou do chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je ako oficiálne svetové dedičstvo UNESCO často navštevovaná kvôli pôsobivým prírodným sopečným pamiatkam, faune a flóre. Obec prevádzkuje rekreačný komplex Barnova rika s multifunkčným ihriskom, vyhrievanými bazénmi a saunou v letných mesiacoch. Prvé osídľovanie obce sa datuje v 19. storočí vďaka ťažbe rúd v koreňoch pohoria Vihorlat. V tejto oblasti bolo postupne postavených niekoľko hámrov, vysoká pec či zlievareň. Koncom 19. storočia patrili k najvýznamnejším výrobcom železnej rudy v Zemplínskom regióne. Na základe týchto historických skutočností obec v roku 2014 obnovila a zrekonštruovala (s podporou Švajčiarskej konfederácie) všetky poškodené technické pamiatky a založila miestne múzeum s náučným chodníkom (Hámorský náučný chodník) s cieľom zachovať kultúrno-historické dedičstvo regiónu pre budúce generácie. Obec Zemplínske Hámre je dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich obcí vo vidieckej oblasti okresu Snina, vzhľadom na jeho polohu a rýchle spojenie s mestom Snina. Avšak vidiecka povaha krajného regiónu Slovenska spôsobuje, že obyvatelia musia bojovať s emigráciou mladých ľudí, ktorí opúšťajú svoj domov s cieľom nájsť lepšie podmienky pre vzdelanie, zamestnanie, spoločenský život a iba malé percento z nich sa vracia alebo zvažuje návrat späť po niekoľkých rokoch strávených v mestských oblastiach a mestách, prípadne v zahraničí. Odliv mladších generácií je pozorovateľný v mnohých aspektoch dnešného života. Obyvateľstvo starne a mladí ľudia nemajú záujem pracovať v starých tradičných sférach (chov oviec, včelárstvo). Bez aktivít, ktoré by zabránili odlivu mladých ľudí je vidiecky región odsúdený byť miestom pre starších, bez ďalšej možnosti prirodzene sa rozvíjať prácou svojich občanov.

Adresa: Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre, Slovensko
Telefón: +421 908 840288
E-mail: zemplinskehamre@gmail.com
Webová stránka: www.zemplinskehamre.sk 

YouthNest
YouthNest

Associação Juvenil de Deão - AJD. AJD bola formálne založená 19. apríla 1997 a jej cieľom je vytvárať a rozvíjať sociálne, kultúrne, športové a umelecké aktivity pre mládež, najmä v oblasti voľného času, dobrovoľníctva, spolupráce a odbornej prípravy, podporovať a zlepšovať ich prístup k informáciám, sociálnej integrácie, občianskej účasti a rovnosti medzi mužmi a ženami. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, organizácia pracuje hlavne s deťmi a mladými ľuďmi z vidieckych oblastí Viana do Castelo. Organizácia je členom Národného registra mládežníckych organizácii a môže preto využívať podporu z Programu podpory mládeže - PAJ. AJD je zložená z týchto oddelení: Oddelenie projektov sociálnej intervencie: AJD propaguje súbor projektov v rôznych oblastiach politiky (Equal, Mládež v akcii / Erasmus +, POPH / CIG), ktoré pomáhajú realizovať ciele organizácie skrze riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú na miestnej úrovni. Komunitná škola: ide o centrálne miesto interakcie medzi združením a komunitou, napr. skrze Živé knižnice Ludoteca - kde prebieha neformálne vzdelávanie prostredníctvom spoznávania umenia a tradícii. Organizujú tiež pedagogické návštevy, prázdninové tábory a vzdelávaciu podporu študentom s nízkou úrovňou vzdelávania. Workshopy - medzigeneračná dynamika, know-how a nástroje, vedomosti, ktoré prispievajú k osobnému a sociálnemu rozvoju a záujmu o umenie, hudbu a miestnu identitu: remeslá, divadlo, workshopy cavaquinho. Organizácia tiež propaguje množstvo aktivít s cieľom aktivizovať región a obyvateľstvo, vytvoriť priestor pre účasť rôznych cieľových skupín, snažiť sa rozvíjať ich proaktívny postoj a aktívne občianstvo a umožniť im tak spoznať to, čo by inak pre nich nemožné preskúmať.

Adresa: Caminho da Igreja, n.º 459, 4905-254 Deão
Viana do Castelo - Portugalsko
Telefón: 00351258730653
E-mail: assocjuvenildeao@gmail.com
Webová stránka: associacaodeao.wix.com/ajdeao 

YouthNest
Adresa

Concello de Vedra
Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo Nº1
15885 Vedra, A Coruña (Spain) 

Kontakty

Email: info@concellodevedra.com
Phone: +34 981 81 46 12

YouthNest
YouthNest
YouthNest